The Scandinavian Tire & Rim Organization

Stadgar

S T A D G A R – The Scandinavian Tire & Rim Organization
§ 1. Organisationens namn är: The Scandinavian Tire & Rim Organization, förkortat STRO.

§ 2. Organisationen har till ändamål att:
a) verka för sunda tekniska principer inom däck-, fälg- och hjulindustrin i överensstämmelse med internationellt antagna normer.
b) för användning av sagda produkter utarbeta normer och rekommendationer på basis av de internationella normerna, med hänsynstagande till speciella nordiska förhållanden där så erfordras, och att publicera dessa.
c) verka för erkännande hos nordiska myndigheter samt fordonsindustrin av sagda normer.
d) tillse att fastställda normer upprätthålles bland organisationens medlemmar.
e) distribuera tekniska upplysningar gällande däck, fälg och hjul m m till förbrukare och massmedia.

§ 3. Organisationens medlemmar är antingen fasta medlemmar, korresponderande medlemmar eller hedersmedlemmar.

§ 4. Som fast medlem räknas person, firma eller bolag som har egen tillverkning av däck eller hjul i Europa samt bedriver försäljning av däck eller hjul som huvudsaklig verksamhet i Norden. Varje sådan medlem äger rätt att utse en ordinarie ledamot och en suppleant i styrelsen.

§ 5. Som korresponderande medlem räknas person, firma, bolag eller organisation som i Norden har altenativt:
a) som en huvudsaklig verksamhet försäljning av däck, fälgar, hjul eller licensgivning
för särskild regummeringsteknologi.
b) som huvudsaklig verksamhet att regummera däck.
c) som huvudsaklig verksamhet försäljning av tillbehör till däck eller hjul.
d) som huvudsaklig verksamhet att arbeta med gemensamma frågor inom däck och hjul

§6. Utmärkelsen hedersmedlem tilldelas person
a) som under flera år gjort förtjänstfulla insatser inom organisationen.
b) på annat sätt hedrat organisationen.

§ 7. Fast medlem äger rätt att deltaga i styrelsens ordinarie sammanträden. Varje fast medlem har en röst och erhåller styrelse- och medlemsprotokoll.

§ 8. Korresponderande medlem erhåller medlemsprotokoll och annan information. Korresponderande medlem kan på begäran ges möjlighet att deltaga i ordinarie sammanträden. Frågor som önskas diskuterade vid dessa möten skall vara anmälda senast tre veckor före mötet.

§ 9. Hedersmedlem erhåller diplom och framträder med namn i STRO databok.

§ 10. Den, som önskar bli medlem, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som tar beslut om medlemskap.

§ 11. Medlemskap upphör 12 månader efter skriftlig anmälan till styrelsen.

§ 12. Arbetet inom organisationen utföres dels av en fast anställd informationschef och dels av de fasta medlemmarna:
1. Bridgestone Sweden AB
2. Continental Dekk Norge AS
3. Goodyear Dunlop Tires Sverige AB
4. Michelin Nordic AB
5. Nokian Tyres Plc
6. Pirelli Tyre Nordic AB
7. Trelleborg Industri AB
Informationschefen skall utföra sitt arbete enligt riktlinjer givna av STROs styrelse.

§ 13. Styrelsens ordinarie ledamöter består av tekniska representanter för de fasta medlemmarna. Ordförande, vice-ordförande och kassör väljs bland de ordinarie representanterna för de fasta medlemmarna. Dessa väljes vid årsmötet och för en tid av ett år. Alla beslut rörande STRO skall fastställas av styrelsen.

§ 14. Styrelsen utser de personer som skall
– företräda organisationen utåt
– förvalta organisationens tillgångar
– upprätta förslag till nordiska normer
– representera organisationen i ETRTO och övriga internationella organisationer

§ 15. Styrelsen sammanträder minst 3 gånger per år, varav årets sista ordinarie sammanträde varje år är organisationens årsmöte. Efter hemställan till ordföranden kan extra sammanträde avhållas.

§ 16. Tidpunkten för nästa års ordinarie sammanträden fastställes vid årets sista sammanträde. Kallelse jämte föredragningslista utfärdas senast 2 veckor före sammanträdet.

§ 17. STRO-normerna publiceras i form av en databok som säljes till medlemmar, förbrukare, myndigheter och övriga intresserade enligt en prislista, som fastställts av styrelsen. Varje medlem erhåller kostnadsfritt ett exemplar av databoken när ny upplaga utkommer. Periodiciteten för revidering av databoken beslutas av styrelsen för ett år åt gången.

§ 18. Räkenskaperna skall vara avslutade för kalenderår och hållas tillgängliga för revisorerna senast den 1 mars efterföljande år. Revisorerna skall ha granskningen verkställd och berättelsen däröver delgiven styrelsen senast den 1 april.

§ 19. Serviceavgifterna till organisationen bestämmes för ett år åt gången vid organisationens sista sammanträde året före det år avgifterna gäller.

§ 20. Förslag till ändring av organisationens stadgar kan framläggas till varje sammanträde men måste ske i skriftlig form minst två veckor före sammanträdet. För beslut om ändring av organisationens stadgar erfordras att 3/4 av de fasta medlemmarna biträder ändringsförslaget på två av varandra följande styrelsemöten.

§ 21. För upplösning av organisationen erfordras beslut fattat av två på varandra följande sammanträden och i den ordning som är föreskriven för ändring av stadgarna. Organisationens tillgångar uppdelas vid upplösning mellan medlemmarna i proportion till under räkenskapsåret inbetalda avgifter.

§ 22. Organisationens stämpel/logotype:

Bild1

Till toppen